Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Quản trị tài sản trí tuệ tại các doanh nghiệp và trường đại học trong thời đại công nghệ phát triển”.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Quản trị tài sản trí tuệ tại các doanh nghiệp và trường đại học trong thời đại công nghệ phát triển”. (23/11/2020)

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Quản trị tài sản trí tuệ tại các doanh nghiệp và trường đại học trong thời đại công nghệ phát triển”

  •  
     
  •