Quyết định số 657/QĐ-KHXH, ngày 03/5/2018 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 13/06/2018

Quyết định số 657/QĐ-KHXH, ngày 03/5/2018 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 09/02/2018

Quyết định số 2128/QĐ-KHXH, ngày 12/12/2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

  •  
     
  •