Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

09/02/2018
Quyết định số 2128/QĐ-KHXH, ngày 12/12/2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Ngày 12/12/2017, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành quyết định số 2128/QĐ-KHXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên,

Quyết định này được ban hành và thay thế cho quyết định số 237/QĐ-KHXH ngày 27/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Chi tiết trong file đính kèm.

File đính kèm:

  •  
     
  •