Quyết định số 657/QĐ-KHXH, ngày 03/5/2018 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

13/06/2018
Quyết định số 657/QĐ-KHXH, ngày 03/5/2018 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Ngày 03/5/2018, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành quyết định số 657/QĐ-KHXH về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên,

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 1888/QĐ-KHXH ngày 09/10/2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Chi tiết trong file đính kèm.

  •  
     
  •