Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

01/11/2021
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Ngày 25/10/2021, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành quyết định số 1373/QĐ-KHXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên,

Quyết định này được ban hành và thay thế cho quyết định số 2128/QĐ-KHXH ngày 12/12/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Chi tiết trong file đính kèm.

File đính kèm:

  •  
     
  •