“Pháp luật và thực tiễn về tái hòa nhập xã hội của những người mãn hạn tù ở Việt Nam và Na Uy”

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Trung tâm nhân quyền Na Uy

Hà Nội

Hội thảo quốc tế

Hội thảo

Pháp quyền, Pháp luật

26/11/2009 - 27/11/2009

Hội thảo góp phần tìm hiểu pháp luật và thực tiễn về tái hòa nhập xã hội của những người mãn hạn chấp hành hình phạt tù ở Việt Nam và Na Uy; cung cấp những kinh nghiệm quốc tế, tiêu chí đánh giá và những định hướng hoàn thiện pháp luật, chính sách về về tái hòa nhập xã hội của những người mãn hạn chấp hành hình phạt tù ở Việt Nam.
  •  
     
  •