"Giáo dục quyền con người: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Hà Nội

Hội thảo quốc tế

Hội thảo

Giáo dục quyền con người

09/10/2009 - 10/10/2009

Quyền con người, thực hiện và bảo vệ quyền con người là một trong những giá trị phổ quát của xã hội loài người. Quyền con người, thực hiện và bảo vệ quyền con người là một giá trị tổng hợp, do vậy khi nghiên cứu và vận dụng giá trị đó đòi hỏi phải có cách tiếp cận tổng hợp bao gồm cả phương diện triết lý, lịch sử, lý luận, điều chỉnh pháp luật, tổ chức thực hiện các quyền đó và các phương diện khác ở mức độ quốc tế, khu vực và ở Việt Nam. Thực tiễn thực hiện và bảo vệ quyền con người ở phạm vi từng quốc gia, từng khu vực và quốc tế cho thấy, ngoài sự hiểu biết các quyền, đòi hỏi mỗi người phải có năng lực, khả năng, kĩ năng thực hiện, bảo v, đặc biệt là năng lực, khả năng, kĩ năng sử dụng và bảo vệ các quyền của mình, đồng thời cần phải có ý thức đầy đủ về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với người khác. Tất cả những điều đó chỉ có được thông qua việc giáo dục quyền con người, bằng con đường giáo dục quyền con người.

Hội thảo đã bước đầu làm sáng tỏ một cách có hệ thống, tổng thể và toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn về giáo dục quyền con người theo hướng tiếp cận đa ngành và liên ngành khoa học xã hội, đa ngành và liên ngành luật học để góp phần nâng cao nhận thức của các chủ thể trong xã hội về quyền con người, về thực hiện và bảo vệ quyền con người trong thực tiễn.

Hội thảo đã thu hút được sự tham gia của đông đảo các vị đại biểu, các nhà khoa học đến từ Đại sứ quán Đan Mạch, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, các trường đại học trong nước…

  •  
     
  •