“Cải cách mở cửa ở Trung Quốc và Đổi mới ở Việt Nam: Chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng phát triển trong điều kiện khủng hoảng kinh tế toàn cầu”

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Hà Nội

Hội thảo quốc tế

Hội thảo

Đánh giá đổi mới, Kinh tế

27/05/2009 - 28/05/2009

Hội thảo làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm và điều kiện của mỗi nước. Đây là cơ sở để nhận diện chính xác và đánh giá một cách khách quan những kết quả của 20 năm Đổi mới ở Việt Nam và 30 năm cải cách mở cửa ở Trung Quốc.  Với 17 tham luận, Hội thảo tập trung thảo luận và làm sáng tỏ hai mục tiêu: 1) Chia sẻ kinh nghiệm qua 30 năm cải cách mở cửa ở Trung Quốc và 20 năm Đổi mới ở Việt Nam; Phân tích các mô hình kinh tế của hai quốc gia, từ đó đề xuất ý tưởng  phát triển trong giai đoạn sắp tới. 2) Đánh giá tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của hai nước, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng hiện nay.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang phải nỗ lực vượt qua những khó khăn thách thức của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu, Việt Nam đã và đang tìm kiếm những giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn chặn suy thoái, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội. Cả hai nền kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc đều chịu những tác động của cuộc khủng hoảng. Giải pháp đưa ra có nhiều điểm chung, tuy mức độ áp dụng các giải pháp này khác nhau giữa hai nước. Trong một bối cảnh thế giới bất thường và có nhiều biến động, Việt Nam và Trung Quốc vẫn kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, và tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu to lớn được thế giới ghi nhận.

  •  
     
  •