Phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực: Chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam – Cuba

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba (CITMA)

Hà Nội

Hội thảo quốc tế

Hội thảo

Môi trường

25/05/2011 - 25/05/2011

Thực hiện Chương trình hợp tác Kinh tế và Khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Cuba, trong những năm qua Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã có nhiều hoạt động hợp tác với Cuba trên lĩnh vực khoa học xã hội, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo Đảng và nhân dân hai nước trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện thắm tình anh em. Chủ đề “Phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực” là chủ đề mà các bạn Cuba muốn chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam – Cuba trên lĩnh vực phát triển quan trọng này.

Tại toạ đàm, các đại biểu được nghe các tham luận: “Những thay đổi trong các mô hình quản lý trong nông nghiệp tại Cuba” (TS. Miguel Limia David); “Kinh nghiệm của Cuba trong việc quản lý khoa học công nghệ và đổi mới, ứng dụng trong nông nghiệp” (Ông Vito Quevedo); “Thành thị, phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực” (Bà Ada Guzón Camporredondo); “An ninh lương thực của Việt Nam - một số thách thức” (TS. Chử Văn Lâm, VASS); “Chính sách phát triển nông nghiệp của Việt Nam thời kỳ đổi mới (1986-1996), những bài học về xây dựng thể chế chính sách trong khuyến khích và khai thác nguồn lực trong nông thôn” (TS. Lê Đức Thịnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn); “Cải cách nông nghiệp ở Cuba” (PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch, Học viện Ngoại giao).

Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, như:  ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ trong sản xuất nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt, chế biến nông sản phẩm), phát triển mô hình kinh tế trang trại, phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn, an ninh lương thực…

  •  
     
  •