Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tân Hợi

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

Hà Nội

Hội thảo quốc tế

Hội thảo

Thông tin khoa học xã hội

15/07/2011 - 15/07/2011

Đối với Trung Quốc, Cách mạng Tân Hợi do Tôn Trung Sơn lãnh đạo đã lật đổ chế độ quân chủ phong kiến mấy nghìn năm thống trị tại Trung Quốc, trở thành một trong ba sự kiện lớn mang tính lịch sử của thế kỷ XX đầy biến động. Vì vậy, nó đã được các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc qua các thời kỳ ghi nhận và đánh giá cao. Đối với thế giới và khu vực, Cách mạng Tân Hợi với cơ sở lý luận là Chủ nghĩa Tam dân nổi tiếng đã được V.I. Lênin đánh giá như một trong những sự kiện làm “thức tỉnh Châu Á”, “một nhân tố tiến bộ lớn đối với Châu Á và đối với loài người”. Còn đối với Việt Nam, Cách mạng Tân Hợi  và Chủ nghĩa Tam dân đã có ảnh hưởng quan trọng đối với phong trào cách mạng và các  nhà yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX.

  •  
     
  •