Chuyển biến kinh tế huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk từ năm 1986 đến nay

CS2017

Đề tài cấp Cơ sở ;

ThS. Trương Thị Hạnh ;

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên (ISSCH). ;

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên (ISSCH).;

2017

  •  
     
  •