Tác động của di dân tự do đến kinh tế - xã hội của huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk từ năm 1984 đến năm 2015

CS2017

Đề tài cấp Cơ sở ;

ThS. Nguyễn Tất Thịnh ;

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên (ISSCH). ;

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên (ISSCH).;

2017

  •  
     
  •