Vai trò của một số nhóm xã hội của các dân tộc thiểu số tại chỗ trong phát triển bền vững Tây Nguyên

TN3/X18

Đề tài KH cấp Nhà nước ;

PGS.TS. Bùi Văn Đạo ;

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ;

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên;

Dân tộc;

2015

2.150.000.000

 Điều tra, khảo sát, nghiên cứu, làm sáng tỏ vai trò, vị trí của các nhóm xã hội đặc thù, gồm già làng, trí thức và phụ nữ các tộc người thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên trong 25 năm đổi mới, rút ra các bài học kinh nghiệm, đề xuất quan điểm, kiến nghị, giải pháp phù hợp, khả thi, làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách nhằm kế thừa, phát huy hiệu quả vai trò của già làng, trí thức và phụ nữ các dân tộc thiểu số tại chỗ trong phát triển bền vững Tây Nguyên.

 

  •  
     
  •