Giới thiệu Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

26/03/2015

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên được quy định cụ thể trong:
- Quyết định số 225/QĐ - KHXH ngày 20  tháng 2 năm  2009 của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên
-  Quyết định số 237/QĐ - KHXH ngày 27  tháng 2 năm  2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên
- Quyết định số 1888/QĐ - KHXH ngày 09  tháng 10 năm  2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và Hoạt động của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên


Các tin đã đưa ngày:
Giá vàng (ĐVT: triệu đồng/lượng)
Loại Mua Bán
Loại Bán