CS2017
(Không thấy trong tài liệu)
CS2016
TS. Lương Thy Cân
CS2016
ThS. Vũ Tiến Đức
CS2016
CN. Trương Thị Hiền Lương
CS2016
ThS. Trương Thị Hạnh
CS2016
CN. Trần Thị Thanh Thủy
CS2016
CN. Trần Thị Cẩm Vân
CS2016
CN. Phan Quang Trung
CS2016
ThS. Phạm Thị Xuân Nga
CS2016
ThS. Phạm Ngọc Đại
TN3/X18
PGS.TS. Bùi Văn Đạo
Dân tộc
B14
TS. Nguyễn Duy Thụy
B13
PGS.TS. Đỗ Hồng Kỳ
B12
PGS.TS. Bùi Văn Đạo
CS2017
(Không thấy trong tài liệu)
CS2016
TS. Lương Thy Cân
CS2016
ThS. Vũ Tiến Đức
ĐTHT05
PGS.TS. Đỗ Hồng Kỳ
Phát triển văn hoá
ĐTHT04
TS. Đào Huy Khuê
Giá vàng (ĐVT: triệu đồng/lượng)
Loại Mua Bán
Loại Bán