Vai trò của một số nhóm xã hội của các dân tộc thiểu số tại chỗ trong phát triển bền vững Tây Nguyên

Đề tài KH cấp Nhà nước

TN3/X18

PGS.TS. Bùi Văn Đạo

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

01/01/2013 - 31/12/2014

Dân tộc

Nội dung:

Đề tài tập trung làm rõ vai trò của ba nhóm xã hội đặc thù già làng, trí thức và phụ nữ các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên trong 25 năm đổi mới và trong phát triển bền vững hiện nay

 Điều tra, khảo sát, nghiên cứu, làm sáng tỏ vai trò, vị trí của các nhóm xã hội đặc thù, gồm già làng, trí thức và phụ nữ các tộc người thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên trong 25 năm đổi mới, rút ra các bài học kinh nghiệm, đề xuất quan điểm, kiến nghị, giải pháp phù hợp, khả thi, làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách nhằm kế thừa, phát huy hiệu quả vai trò của già làng, trí thức và phụ nữ các dân tộc thiểu số tại chỗ trong phát triển bền vững Tây Nguyên.

 

TN3/X18
PGS.TS. Bùi Văn Đạo
Dân tộc
B14
TS. Nguyễn Duy Thụy
B13
PGS.TS. Đỗ Hồng Kỳ
B12
PGS.TS. Bùi Văn Đạo
CS2017
(Không thấy trong tài liệu)
CS2016
TS. Lương Thy Cân
CS2016
ThS. Vũ Tiến Đức
ĐTHT05
PGS.TS. Đỗ Hồng Kỳ
Phát triển văn hoá
ĐTHT04
TS. Đào Huy Khuê
Giá vàng (ĐVT: triệu đồng/lượng)
Loại Mua Bán
Loại Bán