Văn hoá Đông Nam Á

16/06/2011

Nguyễn Tấn Đắc (chủ biên) ;

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ; Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

2010

nguyenvu

Với độ dày 303 trang, khổ 14.5 x 20.5cm, in xong và nộp lưu chiểu Quý I/2010, cuốn sách “Văn hoá Đông Nam Á” do GS.TS. Nguyễn Tấn Đắc chủ biên đã tập trung trình bày nhiều vấn đề xung quanh quá trình vận động và phát triển của văn hoá Đông Nam Á trên nhiều bình diện như: văn hoá khu vực Đông Nam Á; nhóm chủng tộc; nhóm ngôn ngữ; chữ viết; ngành nghề, địa lý, khí hậu; các giai đoạn “đột biến văn hoá”....Cuốn sách cũng là kết quả nghiên cứu, học hỏi, tích luỹ và giảng dạy của tác giả trong suốt 30 năm. Thông qua ấn phẩm này, tác giả mong muốn được cung cấp cho độc giả cái nhìn toàn cảnh và khách quan hơn về những vấn đề cụ thể về văn hoá Đông Nam Á mà theo tác giả đó chỉ là những “yếu tố bẩm sinh” và là “nền tảng cơ bản của văn hoá khu vực Đông Nam Á” giàu bản sắc cổ truyền đa dân tộc.

Với độ dày 303 trang, khổ 14.5 x 20.5cm, in xong và nộp lưu chiểu Quý I/2010, cuốn sách “Văn hoá Đông Nam Á” do GS.TS. Nguyễn Tấn Đắc chủ biên đã tập trung trình bày nhiều vấn đề xung quanh quá trình vận động và phát triển của văn hoá Đông Nam Á trên nhiều bình diện như: văn hoá khu vực Đông Nam Á; nhóm chủng tộc; nhóm ngôn ngữ; chữ viết; ngành nghề, địa lý, khí hậu; các giai đoạn “đột biến văn hoá”....Cuốn sách cũng là kết quả nghiên cứu, học hỏi, tích luỹ và giảng dạy của tác giả trong suốt 30 năm. Thông qua ấn phẩm này, tác giả mong muốn được cung cấp cho độc giả cái nhìn toàn cảnh và khách quan hơn về những vấn đề cụ thể về văn hoá Đông Nam Á mà theo tác giả đó chỉ là những “yếu tố bẩm sinh” và là “nền tảng cơ bản của văn hoá khu vực Đông Nam Á” giàu bản sắc cổ truyền đa dân tộc.

Cuốn sách gồm các chương mục cụ thể như sau:

Chương 1: Khu vực văn hoá Đông Nam Á, gồm 4 phần:

1. Thử xác định khu vực văn hoá Đông Nam Á;

2. Đặc điểm địa lý ảnh hưởng đến văn hoá Đông Nam Á;

3. Các con đường di chuyển của cư dân ở Đông Nam Á;

4. Quá trình nhận biết về khu vực Đông Nam Á.

Chương 2: Các nhóm chủng tộc và ngôn ngữ Đông Nam Á, gồm 4 phần:

1. Các nhóm chủng tộc thế giới và Đông Nam Á;

2. Các nhóm ngôn ngữ thế giới và Đông Nam Á;

3. Các ngữ hệ chính ở Đông Nam Á;

4. Tiếng nói và chữ viết chính thức của các quốc gia Đông Nam Á.

Chương 3: Đất đai và văn hoá nông nghiệp Đông Nam Á, gồm 3 phần:

1. Sự ra đời của nông nghiệp trên thế giới;

2. Sự ra đời của nông nghiệp ở Đông Nam Á;

3. Vai trò văn hoá của cây lúa

Chương 4: Gió mùa và văn hoá nông nghiệp Đông Nam Á, gồm 4 phần:

1. Đời sống của Châu Á gió mùa;

2. Gió mùa và mùa mưa;

3. So sánh nông nghiệp gió mùa Châu Á – Đông Nam Á với nông nghiệp phương Tây;

4. Nông nghiệp gió mùa và văn hoá Đông Nam Á.

Chương 5: Gió mùa và văn hoá thương nghiệp Đông Nam Á, gồm 4 phần:

1. Gió mùa và đường buôn trên biển;

2. Đường buôn trên biển với Đông Nam Á;

3. Những nơi đường buôn đã đi qua Đông Nam Á;

4. Những ảnh hưởng của văn hoá thương nghiệp.

Chương 6: Văn hoá bản địa Đông Nam Á, gồm 5 phần:

1. Nhận thức về văn hoá bản địa Đông Nam Á;

2. Sơ đồ của Coedès về văn hoá bản địa Đông Nam Á;

3. Những yếu tố khác của văn hoá bản địa Đông Nam Á;

4. Văn hoá bản địa của một số dân tộc;

5. Các tín ngưỡng bản địa Đông Nam Á.

Chương 7: Những nguyên tắc và giá trị của các nước Đông Nam Á, gồm 7 phần:

1. Philipines;

2. Brunei;

3. Indonesia;

4. Malaysia;

5. Singapore;

6. ThaiLand;

7. Việt Nam.

Chương 8: Đông Nam Á và văn hoá Đông Nam Á, gồm 3 phần:

1. Sự thay đổi trong quan niệm về thế giới phương Tây;

2. Những quan niệm về phạm vi khu vực Đông Nam Á;

3. Những nét văn hoá Đông Nam Á.

Chương 9: Quá trình nhận thức về khu vực Đông Nam Á, gồm 3 phần:

1. Thời kỳ đột biến văn hoá thứ nhất;

2. Thời kỳ đột biến văn hoá thứ hai;

3. Thời kỳ đột biến văn hoá thứ ba.

Hy vọng cuốn sách sẽ giúp đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc xa gần.

Xin trân trọng giới thiệu!

                                   

                                                                                           Phạm Vĩnh Hà

  •  
     
  •