“Kinh tế Việt Nam đổi mới và phát triển”

25/11/2008

TSKH. Võ Đại Lược ;

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới ; Nhà xuất bản Thế giới ;

2007

thudt

Cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1 “Bối cảnh quốc tế và chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam ” gồm những bài viết về “Toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế”; “Bối cảnh quốc tế và chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam”; “Kinh tế đối ngoại của nước ta hiện nay tình hình và giải pháp”; “Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Cuốn sách là tập hợp gồm 16 bài viết của GS.TSKH. Võ Đại Lược (Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới) trong thời gian 1987-2006 với độ dày 757 trang, khổ 14,5x20,5cm do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2007.

Cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1 “Bối cảnh quốc tế và chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam ” gồm những bài viết về “Toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế”; “Bối cảnh quốc tế và chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam”; “Kinh tế đối ngoại của nước ta hiện nay tình hình và giải pháp”; “Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Phần 2 “Đổi mới kinh tế Việt Nam” gồm những bài viết về “Công cuộc đổi mới kinh tế Việt Nam theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến 2010”; “Những phương hướng đổi mới các chính sách kinh tế Việt Nam”; “Những vấn đề phát triển kinh tế Việt Nam”; “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ở Việt Nam trong quá trinh hội nhập kinh tế quốc tế”; “Xử lý tỷ giá của Việt Nam đồng hiện nay”; “Các vấn đề chống lạm phát ở Việt Nam”; “Giảm phát nguyên nhân và giải pháp”.

Phần 3 “Tình hình kinh tế Việt Nam” gồm những bài viết về “Tình hình kinh tế nước ta 1998 - những vấn đề và giải pháp”; “Tình hình kinh tế Việt Nam 2004”; “Tình hình kinh tế Việt Nam 2005”.

Các bài viết trong cuốn sách thể hiện một cái nhìn tổng quan của tác giả về những mặt tích cực cũng như những điểm còn khiếm khuyết của nền kinh tế Việt Nam dưới nhiều góc độ, đồng thời cũng cho thấy những chính kiến của tác giả qua những kiến nghị cụ thể về việc đổi mới chính sách và giải pháp kinh tế.

Hy vọng bạn đọc sẽ tìm thấy nhiều thông tin bổ ích khi đọc cuốn sách này.

Xin trân trọng giới thiệu!

                                                  Phạm Vĩnh Hà

  •  
     
  •