“Hiện đại hoá xã hội và sinh thái”

24/10/2008

PGS.TSKH. Lương Việt Hải ; GS.VS. Lixiev I.K ;

Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

thuyntm

 

 

Hiện đại hoá xã hội và sinh thái trong một vài năm gần đây đã trở thành một trong những vấn đề có tính thời sự cấp bách, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với nước Nga cũng như Việt Nam. Nhiều công trình khoa học về vấn đề này đã được công bố rộng rãi ở mỗi nước. Tuy nhiên, cả ở nước Nga lẫn ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu về quan hệ giữa hiện đại hoá xã hội và lĩnh vực sinh thái vẫn còn ít.

     Tháng 1 năm 2008, Nhà xuất bản khoa học xã hội đã ấn hành cuốn “Hiện đại hoá xã hội và sinh thái” do PGS.TSKH. Lương Việt Hải (Viện Khoa học xã hội Việt Nam) và GS.VS. Lixiev I.K. (Viện Hàn lâm khoa học Nga) đồng chủ biên, sách dày 371 trang, khổ 14,5x20,5cm. Đây là công trình hợp tác đầu tiên của thế hệ mới các nhà nghiên cứu ở Viện Triết học Việt Nam với các nhà khoa học Nga.
      Công trình là tập hợp các bài nghiên cứu của một số chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu này của hai nước theo những chủ đề được xác định. Trong quá trình thực hiện có hai cuộc hội thảo đã được tổ chức. Một hội thảo lớn được tiến hành ở Matxcơva và một hội thảo hẹp tiến hành ở Việt
Nam với sự tham gia của một số nhà khoa học Nga. Các kết quả chính thức của công trình được công bố bằng hai thứ tiếng trên các tạp chí của Nga và của Việt Nam.

       Cuốn sách có 11 bài nghiên cứu:

       1. Những vấn đề văn hoá sinh thái đang đặt ra ở Việt Nam hiện nay (PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên)

       2. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn - một số vấn đề môi trường sinh thái đặt ra ở Việt Nam (TS. Nguyễn Đình Hoà)

       3. Những vấn đề sinh thái xã hội trong điều kiện hiện đại hoá xã hội ở Việt Nam (PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Trầm)

       4. Những nguyên tắc phương pháp luận căn bản trong việc giải quyết mối quan hệ giữa hiện đại hoá và sinh thái (PGS.TSKH. Lương Việt Hải)

       5. Hiện đại hoá nước Nga: Tiến đến một xã hội mở hay là xã hội bền vững? (GS.TSKH. Kutưrev V.A.)

       6. Về những cơ sở triết học của hiện đại hoá hậu công nghiệp (GS.TSKH. Kozlov B.I.)

       7. Hiện đại hoá, sinh thái học và vấn đề phát triển bền vững (GS.TSKH. Veber A.)

       8. Những vấn đề sinh thái với tính cách là người đồng hành của hiện đại hoá và toàn cầu hoá (GS.TSKH. Phêđôtôva V.G.)

       9. Triết học của sự phát triển bền vững (trí tuệ quyển) (GS.TSKH. Urxul A.D.)

       10. Những định hướng sinh thái – văn minh luận của hiện đại hoá xã hội nước Nga (GS.VS. Lixiev I.K.)

       11. Học thuyết sinh thái của Cộng hoà Liên bang Nga (Các tổ chức sinh thái của nước Nga)

       Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng các bạn với hy vọng đây là nguồn tài liệu quý giá cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này.

                                                                                                                                                  

Minh Thuỷ

         

  •  
     
  •