Điều tra xã hội học kiểm chứng các tiêu chí Bộ chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2021 và sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đối với 6 cơ quan ngành dọc năm 2021

31/03/2022
Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên triển khai thực hiện nhiệm vụ “Điều tra xã hội học kiểm chứng các tiêu chí Bộ chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2021 và điều tra sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đối với 6 cơ quan ngành dọc năm 2021”

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2022; Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức đoàn điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với 18 Sở, ban, ngành và 15 huyện, thị xã, thành phố và chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chinh Nhà nước đối với 6 cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Mục đích điều tra nhằm đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và chất lượng phục vụ của 6 cơ quan ngành dọc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình CCHC nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Đoàn điều tra khảo sát tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đoàn điều tra của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tiến hành thu thập 1.600 phiếu hỏi định lượng của: đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; đại diện lãnh đạo các xã, phường, thị trấn; công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các sở, ban, ngành cùng người dân, doanh nghiệp và tổ chức sử dụng dịch vụ hành chính công năm 2021.

Gặp gỡ và hướng dẫn người dân, đại diện tổ chức trả lời phiếu đánh giá

Kết quả điều tra xã hội học sẽ được tổng hợp cùng kết quả thẩm định tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan, địa phương; trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong quý II năm 2022.

Các tin khác:

  •  
     
  •