Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 1 (1) 2011

07/04/2015
Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 1 (1) 2011

MỤC LỤC

Bùi Văn Đạo: Nghiên cứu khoa học xã hội Tây Nguyên từ sau năm 1975 và một số định hướng nghiên cứu những năm tới

Khổng Diễn: Về đất và người Tây Nguyên

Ngô Đức Thịnh: Một số đặc trưng văn hoá Tây Nguyên

Nguyễn Danh Sơn: Liên kết phát triển theo hướng phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Nguyễn Khắc Sử: Từ di chỉ Lung Leng đến khảo cổ học tiền sử Tây Nguyên

Đỗ Hồng Kỳ: Cách ứng xử với môi trường của cư dân Tây Nguyên bản địa

Đỗ Quang Hưng: Một số vấn đề về Tin Lành ở Tây Nguyên

Nguyễn Ngọc Khánh: Khái quát chung về nguồn lực thiên nhiên và môi trường Tây Nguyên

Tác giá: Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên

Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 1 (1) 2011

  •  
     
  •