Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

30/03/2020
Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên triển khai thực hiện nhiệm vụ “Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”

            Thực hiện Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức đoàn điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với 18 Sở, ban, ngành và 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

             Mục đích điều tra nhằm xác định chỉ số cải cách hành chính để đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giao đoạn 2011 – 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

            Đoàn điều tra của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tiến hành thu thập phiếu hỏi định lượng từ: đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; đại diện lãnh đạo các xã, phường, thị trấn; công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các sở, ban, ngành cùng người dân, doanh nghiệp và tổ chức sử dụng dịch vụ hành chính công năm 2019.

Điều tra xã hội học tại Ủy ban nhân dân huyện Ea H'leo

            Kết quả điều tra xã hội học sẽ được tổng hợp cùng kết quả thẩm định tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, địa phương; trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong quý I năm 2020.

Các tin khác:

  •  
     
  •