“Hướng nghiên cứu về những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Hà Nội

Hội thảo trong nước

Hội thảo

Pháp quyền

12/10/2009 - 12/10/2009

Chương trình nghiên cứu khoa học này có 8 đề tài nhánh. PGS. TS. Nguyễn Như Phát, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật - Chủ nhiệm Chương trình đã báo cáo tóm tắt về mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu, các yêu cầu đặt ra và cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, cách thức tổ chức nghiên cứu của cả Chương trình.

Mục đích của hội thảo là: Thống nhất quan điểm trong tổ chức và thực hiện Chương trình nghiên cứu; Giúp các thành viên tham gia Chương trình hiểu rõ được nội dung nghiên cứu của Chương trình và của các nhánh nghiên cứu khác để có sự phối hợp nghiên cứu giữa các nhánh đề tài; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình và các đề tài nhánh; Cung cấp các chất liệu để các chủ nhiệm đề tài nhánh tham khảo và triển khai đúng hướng nghiên cứu; Tranh thủ ý kiến góp ý của các chuyên gia về nội dung nghiên cứu của Chương trình và của các đề tài nhánh. Phát hiện những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách về Nhà nước pháp quyền mà cuộc sống đang đặt ra và đòi hỏi nghiên cứu để bổ sung vào nội dung nghiên cứu của Chương trình hoặc của từng đề tài nhánh. Tiếp đó các chủ nhiệm đề tài nhánh đã báo cáo tóm tắt mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và phương thức tổ chức nghiên cứu.

Sau khi nghe báo cáo đề dẫn của chủ nhiệm Chương trình và báo cáo của các chủ nhiệm đề tài nhánh, các nhà khoa học đã tham gia trao đổi, thảo luận khá sôi nổi về nội dung nghiên cứu của các đề tài thuộc Chương trình. 

Các ý kiến của các đại biểu sẽ được Ban chủ nhiệm Chương trình và các chủ nhiệm đề tài nhánh xem xét, tiếp thu trong quá trình thực hiện Chương trình.

  •  
     
  •