“Nhu cầu, định hướng và đào tạo tâm lý học đường tại Việt Nam”

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Hà Nội

Hội thảo trong nước

Hội thảo

Đào tạo

03/08/2009 - 04/08/2009

Hội thảo đư­ợc tổ chức nhằm các  mục đích: Nâng cao nhận thức và mối quan tâm của xã hội về vai trò của tâm lý học đư­ờng ở Việt Nam; vận động sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan Việt Nam và quốc tế, các trư­ờng đại học, các tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng ngành tâm lý học đ­ường tại Việt Nam về lý luận, hoạt động đào tạo và ứng dụng để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; thảo luận nhu cầu của học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh về sự hỗ trợ của tâm lý học đ­ường và thực trạng đáp ứng các nhu cầu đó từ góc độ nghiên cứu, đào tạo và thực hành; tạo một môi tr­ường thuận lợi cho sự hợp tác sâu rộng giữa các nhà nghiên cứu/giảng dạy và thực hành ở Việt Nam và Hoa Kỳ trong Dự án phát triển Tâm lý học đường đang được hai bên đề xuất.

Nội dung chủ yếu của Hội thảo tập trung vào các vấn đề: một số vấn đề tâm lý của học sinh, sinh viên Việt Nam hiện nay: nhận thức, cảm xúc, tâm trạng, thái độ và hành vi…; thực trạng công tác thực hành đối với tâm lý học đường: hoạt động trợ giúp tâm lý học đ­ường, sự hỗ trợ của xã hội và các cơ quan chức năng; thực trạng nghiên cứu và đào tạo tâm lý học đ­ường tại Việt Nam; công tác nghiên cứu, đào tạo, cũng như các mô hình trợ giúp tâm lý học đ­ường tại Mỹ và kinh nghiệm cho Việt Nam; xây dựng ch­ương trình đào tạo tâm lý học đ­ường cho Việt Nam và định h­ướng phát triển.

Hội thảo được chia thành 3 tiểu ban. Tiểu ban một với chủ đề Nghiên cứu thực trạng tâm lý học đường ở Việt Nam, kinh nghiệm nghiên cứu vấn đề tâm lý học đường tại Hoa Kỳ”. Tiểu ban hai có chủ đề Hoạt động trợ giúp tâm lý cho học sinh tại Việt Nam và kinh nghiệm của Hoa Kỳ”. Tiểu ban ba với nội dung Đào tạo tâm lý học đường ở Việt Nam và kinh nghiệm của Hoa Kỳ”.

 Hội thảo này là một bư­ớc khởi đầu quan trọng trên con đường xây dựng một ngành tâm lý học đ­ường từ cả phư­ơng diện lý luận, lẫn thực hành và đào tạo ở Việt Nam. Đây cũng là cơ hội cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, giảng dạy, thực hành và những ngư­ời quan tâm tới giáo dục, trẻ em và tâm lý ở Việt Nam và quốc tế trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và định hư­ớng cho ngành tâm lý học  đ­ường trong những năm tiếp theo.

Hội thảo do Viện Tâm lý học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam (chủ trì) cùng với 6 tr­ường đại học (Đại học KHXH và NV thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học KHXH và NV thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học An Giang, Đại học Đông Á) của Việt Nam và 2 trường đại học của Hoa Kỳ (College of Education & Center of International Education - California State University Long Beach, College of Educational Studies - Chapman University) đồng tổ chức.  

  •  
     
  •