“Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Hà Nội

Hội thảo trong nước

Hội thảo

Xã Hội

05/05/2009 - 05/05/2009

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là chiến thắng của trí tuệ và tinh thần Việt Nam, đã trở thành một bản anh hùng ca chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của thế kỷ XX, vì vậy Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá về chiến thắng Điện Biên Phủ: “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới” (tập 10, Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 1996).

Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của lòng yêu nước, của tinh thần quyết chiến, quyết thắng và trí tuệ Việt Nam được kết tinh và biểu hiện tập trung trong đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, tài thao lược của Đảng và Bác Hồ; là kết quả của sự hợp lực và phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam thế kỷ XX, đồng thời có ý nghĩa quốc tế và thời đại hết sức to lớn.  Bác Hồ đã khẳng định: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn; đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ luôn là nguồn cổ vũ lớn lao cho nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt hơn nửa thế kỷ qua, cũng như cho hôm nay và muôn đời sau. Tinh thần tự lực, tự cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng, thông minh, sáng tạo của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong chiến thắng Điện Biên Phủ luôn được coi trọng và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tinh thần ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện công cuộc Đổi mới, chủ trương đường lối đối ngoại mở cửa và hội nhập quốc tế, quan hệ với tất cả các nước có chế độ chính trị xã hội khác nhau trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và đã thu được những thắng lợi lớn trên mọi mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng…

Từ sau Đổi mới (năm 1986) đến nay, Đảng ta luôn chủ trương đường lối đối ngoại mở cửa và hội nhập quốc tế, quan hệ với tất cả các nước có chế độ chính trị xã hội khác nhau trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Chủ trương đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế. Việt Nam “là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đầu vì hòa bình độc lập dân tộc, phát triển”. Hơn bao giờ hết, tinh thần Điên Biên Phủ vẫn sáng mãi trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” để củng cổ và phát triển nền hòa bình và hạnh phúc.

Hội thảo đã nhận được 12 bài tham luận của các nhà nghiên cứu, trong đó có 9 tham luận được trình bày tại Hội thảo.

  •  
     
  •