Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền tư pháp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Hà Nội

Hội thảo trong nước

Hội thảo

Pháp quyền

06/08/2010 - 06/08/2010

Hội thảo do TS. Nguyễn Đức Minh, Chủ nhiệm đề tài và TS. Lê Mai Thanh, Phó chủ nhiệm đề tài đồng chủ trì. Tại đây, các nhà khoa học đã nghe các tham luận và  thảo luận những nội dung cơ bản như:

- Cơ sở lý luận và thực tiễn của mối quan hệ giữa tính phổ biến và tính đặc thù của quyền tư pháp và sự thể hiện trong tổ chức thực hiện quyền lực của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Vị trí, vai trò của quyền tư pháp trong hệ thống quyền lực nhà nước và trong đời sống xã hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta;

- Nâng cao vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ tư pháp trong thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Thực trạng quy định và thực tiễn thực hiện mối quan hệ (phân công và phối hợp) giữa các cơ quan tư pháp và các cơ quan nhà nước khác.

  •  
     
  •