Sơ kết hai năm thực hiện chương trình khoa học cấp bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Hà Nội

Hội thảo trong nước

Hội thảo

Nghiên cứu khoa học

23/03/2011 - 23/03/2011

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng của các hoạt động nghiên cứu đề tài, nhiệm vụ khoa học của các đơn vị trực thuộc cũng như nhằm đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi mới đặt ra trong việc triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của các viện nghiên cứu và các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam  theo quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học công nghệ”, bắt đầu từ năm 2009 Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tập trung xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của các đơn vị trực thuộc (trừ một vài đơn vị đặc thù) thành một chương trình khoa học cấp Bộ cho từng đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu được giao và chiến lược phát triển của từng viện chuyên ngành, với tổng số 28 chương trình khoa học cấp Bộ do các viện chủ trì thực hiện trong 2 năm 2009-2010.

Chương trình nghiên cứu cấp Bộ phải xác định rõ mục tiêu theo định hướng nghiên cứu dài hạn, trung hạn và hằng năm; nhiệm vụ nghiên cứu trọng tâm, trọng điểm; các đề tài giao cho cán bộ kể cả cán bộ trẻ chủ trì hoặc tham gia nhằm thực hiện tốt chức năng nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về khoa học xã hội.

Việc tổ chức thực hiện chương trình khoa học cấp Bộ là một cách làm mới, mở ra khả năng nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị; Tăng cường sự gắn kết các hoạt động nghiên cứu khoa học của các viện trực thuộc; Thúc đẩy hoàn thành công việc đúng tiến độ, chất lượng đạt yêu cầu; Quản lý và theo dõi tiến độ các đề tài có tính tập trung cao; Tạo điều kiện cho các đơn vị tổ chức sinh hoạt khoa học tập thể phong phú, đa dạng hơn; Tạo cơ hội cho các cán bộ trẻ tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học…

Hội thảo đã nhận được ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự góp phần giúp các đơn vị rút kinh nghiệm cho việc thực hiện các chương trình khoa học cấp Bộ trong những năm tiếp theo.

Có thể nói, trong hai năm qua, việc tổ chức, quản lý và  thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và các đơn vị trực thuộc đã thu được những kết quả nhất định. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và tư vấn chính sách tiếp tục có bước chuyển biến tích cực về chất lượng, bắt nhịp được với thực tiễn và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn. Viện khẳng định được là viện quốc gia đầu ngành về khoa học xã hội.

  •  
     
  •