Tọa đàm khoa học “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và những vấn đề cấp bách về Nhà nước và pháp luật”

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

adasd

Hà Nội

Hội thảo trong nước

Hội thảo

Pháp luật

17/06/2011 - 17/06/2011

Toạ đàm đã nhận được 43 tham luận của các nhà nghiên cứu gửi tới với các chủ đề: Nhà nước, dân chủ, quyền con người; pháp luật; các vấn đề quốc tế và những vấn đề khác. Một số tham luận được trình bày tại Toạ đàm, như:

“Nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong các văn kiện của Đại hội XI và những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu phát triển” (PGS.TS. Nguyễn Như Phát);

“Sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Nhu cầu và những định hướng cơ bản” (GS.TSKH. Đào Trí Úc, Đại học Quốc gia Hà Nội);

“Nhận thức lý luận về tổ chức quyền lập pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền” (PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên, Viện Nhà nước và Pháp luật);

“Tổ chức và kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” (PGS.TS. Phạm Hữu Nghị);

“Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ” (PGS.TS. Đinh Dũng Sỹ, Văn phòng Chính phủ);

“Sửa đổi Hiến pháp: Nhìn từ chiến lược phân cấp quản lý” (PGS.TS. Trương Đắc Linh, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh)…

  •  
     
  •