Bản sắc văn hoá Hà Nội - những vấn đề rút ra từ một dự án nghiên cứu (30/07/2012 - 15/04/2024 )

Thuyết trình cho vấn đề trên là các chuyên gia đến từ Dự án “Nghiên cứu về những ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hoá đối với thủ đô Hà Nội”. Thuyết trình tập trung vào những vấn đề có tầm ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của Thủ đô Hà Nội hiện tại và tương lai như: bản sắc văn hoá Hà Nội, sự tác động đa chiều của toàn cầu hoá đối với bản sắc văn hoá Hà Nội, những yếu tố tích cực, tiêu cực do sự thay đổi của cuộc sống hiện đại đối với văn hoá xưa…

“Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn 2011 - 2020” (30/07/2012 - 15/04/2024 )

Trên cơ sở định hướng nghiên cứu của Ban chủ nhiệm Chương trình, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận về các chủ đề trọng tâm: Quá trình phát triển từ tư tưởng “pháp chế xã hội chủ nghĩa”, “nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật” đến tư tưởng “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”; Nhà nước pháp quyền và các chức năng kinh tế xã hội - Mối liên hệ giữa nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân sự ở nước ta; Quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng lập hiến Việt Nam hiện đại; Quyền con người trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Quyền tiếp cận thông tin, chính sách và pháp luật; Quyền tiếp cận công lý trong nhà nước pháp quyền; Đánh giá những thành tựu và hạn chế trong nhận thức về vị trí, vai trò của Hiến pháp, việc tuân thủ Hiến pháp trong hoạt động của các thiết chế quyền lực ở nước ta; Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công và phối hợp của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp trong cơ chế quyền lực nhà nước; Ý nghĩa của nguyên tắc về tổ chức quyền lực nhà nước trong việc thực hiện và kiểm soát quyền lực ở nước ta; Sự hiện diện, vai trò và đặc điểm của các cơ chế kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta và các giải pháp hoàn thiện; Đánh giá hoạt động tư pháp từ yêu cầu bảo đảm tính độc lập, vị trí, vai trò xã hội của hoạt động tư pháp ở nước ta; Tư pháp hình sự truyền thống và tư pháp phục hồi - những khả năng chuyển đổi trong điều kiện của Nhà nước pháp quyền Việt Nam; Đánh giá quá trình cải cách tư pháp trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Hệ thống pháp luật trước yêu cầu của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền; Nhà nước pháp quyền và và tính minh bạch trong hoạt động hoạch định chính sách và pháp luật; Vấn đề xây dựng một nền hành pháp vững mạnh; trong sạch, có trách nhiệm; Những cơ chế bảo hộ pháp lý cho công dân theo yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta; Thực trạng của ý thức pháp luật; vai trò thực tế của pháp luật hiện nay trong đời sống xã hội, trong quản lý kinh tế, quản lý nhà nước và xã hội; Mối liên hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền.

Cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người (26/12/2010 - 27/12/2010 )

Hội thảo do GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Giám đốc Dự án  khai mạc và chủ trì. Hội thảo đã nghe 28 bài tham luận được trình bày trong ba phiên: Phiên thứ nhất: Những vấn đề lý luận về cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người; Phiên thứ hai: Một số vấn đề thực tiễn về cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam; Phiên thứ ba: Những vấn đề đặt ra, những gợi mở cho Việt Nam qua tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế và một số nước về bảo đảm, bảo vệ quyền con người.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc” (18/05/2010 - 18/05/2010 )

Hội thảo được tổ chức là dịp tốt để những người làm công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn trước hết là các nhà sử học, văn hóa học, quốc tế học, bảo tàng học… cùng nhau tìm hiểu, nghiên cứu những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Trung Quốc và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc; đồng thời đề xuất những kiến nghị về việc vận dụng đúng đắn, sáng tạo những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc làm rõ nội hàm của mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã xác định.

Nâng cao chất lượng và tính hiệu quả về công tác đào tạo cán bộ tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2010-2020 (25/06/2010 - 25/06/2010 )

Nội dung của Hội thảo được chia làm 3 phần: Thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam (có 10 tham luận); Hiệu quả về công tác đào tạo cán bộ (có 15 tham luận); Những kiến nghị và giải pháp về công tác đào tạo cán bộ (10 tham luận).

Quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ sau 15 năm bình thường hoá (12/07/2010 - 12/07/2010 )

Trong 15 năm qua, Chính phủ và nhân dân hai nước đã có nhiều nỗ lực để xây dựng và phát triển quan hệ song phương, hai bên đã đạt được nhiều thành quả to lớn trên nhiều lĩnh vực hợp tác. Sự kiện quan trọng nhất sau khi hai nước nối lại quan hệ ngoại giao đó là chuyến viếng thăm cấp cao Việt Nam của Tổng thống Bill Clinton vào tháng 11 năm 2000. Sự hiện diện của Tổng thống Mỹ tại Việt Nam là một sự kiện đặc biệt trong các sự kiện quan trọng bởi vì đây là một sự khẳng định không chỉ bằng tuyên bố mà còn là hành động thực tế của Mỹ trong việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Nếu sự viếng thăm của Tổng thống Bill Clinton thể hiện sự cam kết theo đuổi một quan hệ mới trong quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn mới thì chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ George W. Bush tháng 11 năm 2006 là sự thừa nhận những thành tựu quan trọng trong sự phát triển quan hệ giữa hai nước và khẳng định những nguyên tắc trong quan hệ giữa hai nước. Sự hiện diện của Tổng thống Mỹ George W. Bush tại Hội nghị APEC lần thứ 14 tại Hà Nội cho thấy quan hệ hai nước đã bắt đầu đi vào giai đoạn ổn định và phát triển.

“Những vấn đề chính trị, kinh tế của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela giai đoạn 2001-2020” (27/07/2010 - 27/07/2010 )

      Toạ đàm được tổ chức nhằm lắng nghe báo cáo về các kết quả nghiên cứu về những vấn đề kinh tế, chính trị của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela giai đoạn 2001-2020 của các ThS. Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Ngọc Mạnh và Lê Thị Vân Nga. Đây là những nghiên cứu viên còn rất trẻ của Viện Nghiên cứu Châu Mỹ.

Xây dựng đề cương biên soạn và xuất bản các công trình trọng điểm quốc gia về khoa học xã hội: những vấn đề lý luận và thực tiễn (20/07/2010 - 20/07/2010 )

       Nội dung Hội thảo nằm trong khuôn khổ của nhiệm vụ “Xây dựng đề cương biên soạn và xuất bản các công trình trọng điểm quốc gia về khoa học xã hội” thuộc Đề án 928 “Nghiên cứu khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa” do Thủ tướng giao cho Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì thực hiện. Hội thảo được tổ chức với mục đích nghiên cứu, trao đổi, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn cũng như những cơ sở khoa học của việc xây dựng đề cương biên soạn và xuất bản các công trình trọng điểm quốc gia về khoa học xã hội.

Thực trạng kết hợp nghiên cứu với đào tạo giữa các viện nghiên cứu và trường đại học thuộc khối khoa học xã hội ở Việt Nam hiện nay (04/08/2010 - 04/08/2010 )

Kết hợp nghiên cứu với đào tạo giữa các viện nghiên cứu và trường đại học thuộc khối khoa học xã hội là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, được khẳng định trong nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng và nhiều đề án của Chính phủ, song cho đến nay chúng ta vẫn cần có được một cơ chế rõ ràng, minh bạch và đồng bộ hơn cho sự kết hợp giữa nghiên cứu và đào tạo nói chung và nghiên cứu với đào tạo giữa các viện nghiên cứu và trường đại học thuộc khối khoa học xã hội ở Việt Nam nói riêng.

Chính sách cải cách Y tế của Tổng thống Obama sẽ ảnh hưởng như thế nào trên nước Mỹ? (04/08/2010 - 04/08/2010 )

Có thể nói nước Mỹ mặc dù có những Đại Học Y khoa nổi tiếng nhất thế giới, những giải Nobel Y học cũng nhiều vô kể, các bác sĩ ở Mỹ cũng được đào tạo công phu, tốn kém và tài giỏi nhất thế giới nhưng có một điều nghịch lý là trên cả nước vẫn có khoảng 46 triệu người dân không có bảo hiểm y tế.

Các giải pháp xây dựng mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân và với Đảng cộng sản trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (13/08/2010 - 13/08/2010 )

Hội thảo là một trong những nhiệm vụ khoa học của đề tài CT09-16/05 “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân và với Đảng cộng sản trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011–2020” thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ 2009-2010 của Viện Nhà nước và Pháp luật “Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” do PGS.TS. Nguyễn Như Phát làm Chủ nhiệm chương trình. Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe các báo cáo đề cập tới những vấn đề: Tính phổ biến và tính đặc thù của mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân, của mối quan hệ giữa Nhà nước với Đảng Cộng sản trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam; Các bước phát triển trong nhận thức tư duy lý luận của Đảng ta về xây dựng mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, giữa Nhà nước và Đảng cộng sản trong tiến trình đổi mới đất nước; Nội dung và phương thức thực hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, Nhà nước và Đảng Cộng sản trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Mức độ đạt được về tính pháp quyền của Nhà nước và những vấn đề đặt ra từ thực trạng mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân, giữa Nhà nước với Đảng cộng sản ở nước ta hiện nay; Yêu cầu, nguyên tắc và bảo đảm cho việc thiết lập và duy trì mối quan hệ đúng đắn giữa Nhà nước với Đảng cộng sản trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam… Sau khi nghe các tham luận, nhiều đại biểu có ý kiến chia sẻ và bổ sung làm phong phú thêm những quan điểm khoa học đã nêu. Hội thảo đã làm rõ thêm các nội dung nghiên cứu đề tài.

  •  
     
  •