“Nhân tố con người trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường”

25/11/2008

Lê Thị Thanh Hương ;

Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

2006

admin

 Sách do nhóm tác giả Lê Thị Thanh Hương (Chủ biên), Phan Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Lan, Trần Anh Châu biên soạn. Các tác giả tiếp cận nhân tố con người như là chủ thể tích cực trong mối quan hệ giữa tự nhiên và xã hội. Với cách tiếp cận đó, các tác giả cho rằng một trong những giải pháp quan trọng trong quản lý nhà nước đối với việc khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên khan hiếm và bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước là phát huy vai trò tích cực của nhân tố con người.

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học “Nhân tố con người trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường” thuộc chương trình khoa học “Những vấn đề xã hội nhân văn trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, do Viện Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện từ năm 2000 đến năm 2005.

 Sách do nhóm tác giả Lê Thị Thanh Hương (Chủ biên), Phan Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Lan, Trần Anh Châu biên soạn. Các tác giả tiếp cận nhân tố con người như là chủ thể tích cực trong mối quan hệ giữa tự nhiên và xã hội. Với cách tiếp cận đó, các tác giả cho rằng một trong những giải pháp quan trọng trong quản lý nhà nước đối với việc khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên khan hiếm và bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước là phát huy vai trò tích cực của nhân tố con người.

Cuốn sách được chia thành 6 chương trình bày tập trung vào 3 mảng vấn đề chính: Những vấn đề lý luận về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên; Nhân tố con người trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên và môi trường: kinh nghiệm của thế giới và Việt Nam; Đề xuất một số kiến nghị chính sách nhằm phát huy hơn nữa nhân tố con người.

Nghiên cứu “Nhân tố con người trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường” hướng tới mục đích làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn vai trò của nhân tố con người trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên và môi trường, tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô thức quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường một cách hợp lý, phát huy được vai trò tích cực của nhân tố con người trong lĩnh vực này. Nhân tố con người trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường được tiếp cận ở ba tầng bậc khác nhau và liên hệ mật thiết với nhau.

Trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay vai trò của nhân tố con người đã được Nhà nước và các cơ quan nhìn nhận, song chưa thật sự có những biện pháp hữu hiệu và đồng bộ để vai trò đó được phát huy. Các kết quả khảo sát thực tiễn cho thấy các cơ quan quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường đảm nhận quá nhiều chức năng, chưa thật sự mạnh dạn trao quyền cho người dân và cộng đồng của họ.

Sách dày 231 trang, khổ 14,5x20,5cm (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2006) là tài liệu tham khảo tốt cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, giảng dạy và những người quan tâm đến vấn đề quản lý nhà nước đối với việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 

                                                                       Minh Thuỷ

  •  
     
  •