Mấy vấn đề về tôn giáo học và giảng dạy tôn giáo học

20/04/2011

PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương ;

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo ; Nhà xuất bản Từ điển bách khoa ;

2010

nguyenvu

Với độ dày 523 trang, khổ 14.5 x 20.5cm, in xong và nộp lưu chiểu tháng 7/2010, cuốn sách “Mấy vấn đề về tôn giáo học và giảng dạy tôn giáo học” của PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương (Viện Nghiên cứu Tôn giáo) đã tập trung nghiên cứu quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo. Qua đó, cố gắng chỉ ra được nguồn gốc, bản chất, nội dung của tôn giáo trên cơ sở đó soi rọi vào tôn giáo Việt Nam để rút ra những đặc thù của tôn giáo Việt. Bên cạnh đó cuốn sách còn chỉ ra mối quan hệ bước đầu của tôn giáo với chính chị, văn hoá – xã hội, nhà nước với tôn giáo, tôn giáo với tín ngưỡng, lễ hội và mở rộng mảng nghiên cứu lý luận của tôn giáo với lý luận ngoài Mác xít như: Max Muller; E. Durkheim, M.Weber...

Với độ dày 523 trang, khổ 14.5 x 20.5cm, in xong và nộp lưu chiểu tháng 7/2010, cuốn sách “Mấy vấn đề về tôn giáo học và giảng dạy tôn giáo học” của PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương (Viện Nghiên cứu Tôn giáo) đã tập trung nghiên cứu quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo. Qua đó, cố gắng chỉ ra được nguồn gốc, bản chất, nội dung của tôn giáo trên cơ sở đó soi rọi vào tôn giáo Việt Nam để rút ra những đặc thù của tôn giáo Việt. Bên cạnh đó cuốn sách còn chỉ ra mối quan hệ bước đầu của tôn giáo với chính chị, văn hoá – xã hội, nhà nước với tôn giáo, tôn giáo với tín ngưỡng, lễ hội và mở rộng mảng nghiên cứu lý luận của tôn giáo với lý luận ngoài Mác xít như: Max Muller; E. Durkheim, M.Weber...

Cuốn sách gồm 35 bài viết được tập hợp và tuyển chọn từ một hội thảo mang tên: “Mấy vấn đề về phương pháp nghiên cứu và giảng dạy bộ môn tôn giáo học” tổ chức tại Đà Nẵng tháng 7/2009. Thông điệp mà các bài viết truyền tải rất đa chiều và vô cùng phong phú về khía cạnh đề cập. Qua đây, độc giả có thể tiếp cận được những thông tin xung quanh việc đề xuất khái niệm tôn giáo; khái niệm cơ bản và sự khác biệt giữa khoa học, triết học và tôn giáo học ở Âu Mỹ trong thời hiện đại; Sơ lược về tình hình tôn giáo ở Việt Nam; các mối quan hệ của tôn giáo; phương pháp nghiên cứu và giảng dạy tôn giáo; các cách tiếp cận mới về tôn giáo; nghiên cứu và giảng dạy tôn giáo trong bối cảnh hội nhập…

Hy vọng cuốn sách ít nhiều sẽ giúp cho độc giả có được cái nhìn khách quan và toàn cảnh hơn về vấn đề tôn giáo, đặc biệt cho những người đang làm công tác nghiên cứu và giảng dạy tôn giáo ở Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

                                        

                                                                                                                                                                                 Phạm Vĩnh Hà

  •  
     
  •