Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay

21/05/2012

PGS.TS. Nguyễn Như Phát ;

Nhà xuất bản Nhà xuất bản Khoa học xã hội ; Viện Nhà nước và Pháp luật ;

nguyenvu

Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý quan trọng thể hiện bản chất, tiến bộ của nhà nước và chế độ. Hiến pháp là văn bản tổ chức đời sống chính trị của đất nước, điều chỉnh những quan hệ xã hội rường cột của đất nước, đặt nền tảng cho một quốc gia, là cơ sở của hệ thống pháp luật của nhà nước, quy định những quan hệ xã hội liên quan đến việc tổ chức bộ máy nhà nước. Vì vậy, việc xây dựng hiến pháp và sửa đổi hiến pháp là công việc của quốc gia.

Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý quan trọng thể hiện bản chất, tiến bộ của nhà nước và chế độ. Hiến pháp là văn bản tổ chức đời sống chính trị của đất nước, điều chỉnh những quan hệ xã hội rường cột của đất nước, đặt nền tảng cho một quốc gia, là cơ sở của hệ thống pháp luật của nhà nước, quy định những quan hệ xã hội liên quan đến việc tổ chức bộ máy nhà nước. Vì vậy, việc xây dựng hiến pháp và sửa đổi hiến pháp là công việc của quốc gia.

Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) đã được áp dụng trong thực tiễn. Từ đó đến nay đất nước ta đã có nhiều thay đổi, nhất là về kinh tế - xã hội, bởi vậy bản Hiến pháp này cần được nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung. Trong Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã nêu rõ: “Khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001) phù hợp với tình hình mới”. Theo đó, Quốc hội khóa XIII, tại kỳ họp thứ nhất, đã thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Sửa đổi Hiến pháp hiện hành là chủ đề có tính thời sự thu hút được sự quan tâm của xã hội.

Cuốn sách là chuyên khảo phục vụ cho việc tìm hiểu về thực trạng Hiến pháp 1992, những thách thức được đặt ra theo thời gian của Hiến pháp và đề xuất những ý tưởng sửa đổi Hiến pháp trong thời gian tới. Nội dung của cuốn sách không chỉ cung cấp những luận cứ khoa học đóng góp cho việc nghiên cứu, thảo luận, đề xuất quan điểm, nội dung cũng như kỹ thuật sửa đổi, bổ sung Hiến pháp hiện hành, mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm tìm hiểu về lĩnh vực Luật Hiến pháp.

Cuốn sách là kết quả của sự hợp tác khoa học giữa Viện Konrad-Andenauer-Stiftung (Viện KAS  thuộc Cộng hòa Liên bang Đức) và Viện Nhà nước và Pháp luật (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam). Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

                                                                      Nguyễn Thu Hà

  •  
     
  •