Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam

06/06/2012

PGS. TS. Lê Ngọc Văn ;

Nhà xuất bản Khoa học xã hội ; Viện Gia đình và Giới ;

2011

nguyenvu

Tác phẩm này là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do chính tác giả làm chủ nhiệm đề tài. Cuốn sách nêu rõ những đặc điểm và xu hướng biến đổi của gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa và toàn cầu hóa. Đề xuất các giải pháp chính sách nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản đặt ra đối với gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 trong bối cảnh công nghiệp hóa, toàn cầu hóa. Nội dụng được trình bày trong 3 phần.

Tác phẩm này là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do chính tác giả làm chủ nhiệm đề tài. Cuốn sách nêu rõ những đặc điểm và xu hướng biến đổi của gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa và toàn cầu hóa. Đề xuất các giải pháp chính sách nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản đặt ra đối với gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 trong bối cảnh công nghiệp hóa, toàn cầu hóa. Nội dụng được trình bày trong 3 phần.

Phần 1: Những vấn đề lý luận về gia đình và biến đổi gia đình. Phần này gồm ba chương, nêu lên những nền móng lý luận cơ bản về văn hóa gia đình. Giới thiệu và phân tích nhiều khái niệm then chốt như gia đình, văn hóa gia đình và biến đổi gia đình cùng với những nhân tố và quá trình ảnh hưởng đến biến đổi gia đình như công nghiệp hóa, toàn cầu hóa, chính sách pháp luật của Nhà nước về gia đình.

Phần 2: Biến đổi gia đình ở Việt Nam. Gồm hai chương, trình bày sự biến đổi chức năng gia đình và sự biến đổi cấu trúc gia đình. Chỉ ra và phân tích rõ khái niệm và sự biến đổi các chức năng kinh tế, sinh đẻ, xã hội hóa, tâm lý tình cảm của gia đình. Sự biển đổi cấu trúc gia đình được làm rõ trên cơ sở phân tích nhiều vấn đề và các quan hệ như quan hệ hôn nhân, quan hệ vợ chồng, quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình. Hầu hết các số liệu, phân tích và nhận định trong cuốn sách đều dựa trên cơ sở các kết quả nghiên cứu thực tiễn phong phú và mang đậm tính gia đình Việt Nam.

Phần 3: Quan điểm và giải pháp chính sách về những vấn đề đặt ra từ sự biến đổi của gia đình Việt Nam. Tác giả chỉ ra những vấn đề mới đặt ra từ sự biến đổi các chức năng của gia đình, cấu trúc của gia đình. Trên cơ sở đó, đưa ra năm nhóm giải pháp kiến nghị chủ yếu xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế.

 Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách; những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập chuyên ngành xã  hội học, gia đình và những ai quan tâm đến những vấn đề về gia đình Việt Nam hiện nay.

 

Nguyễn Vũ

 

  •  
     
  •