Định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020

01/08/2015

PGS.TS. Phạm Văn Đức (chủ biên) ;

2013

Phạm Vĩnh Hà

http://vass.gov.vn/noidung/anpham/Lists/SachHangNam/View_Detail.aspx?ItemID=822

Định hướng chính trị đối với sự phát triển đất nước luôn là vấn đề quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào. Đối với Việt Nam, định hướng chính trị cho sự phát triển đất nước là toàn bộ những chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là đảng cầm quyền. Trong bối cảnh hiện nay, định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam luôn gắn liền với định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới hiện thực hóa từng bước vững chắc mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Định hướng chính trị đối với sự phát triển đất nước luôn là vấn đề quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào. Đối với Việt Nam, định hướng chính trị cho sự phát triển đất nước là toàn bộ những chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là đảng cầm quyền. Trong bối cảnh hiện nay, định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam luôn gắn liền với định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới hiện thực hóa từng bước vững chắc mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Xuất phát từ như cầu lý luận, tháng 12/2013, Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã phát hành ấn phẩm mang tên “Định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020” do PGS.TS. Phạm Văn Đức (Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) chủ biên.

Theo đó, cuốn sách đã phân tích định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020 trên 7 nội dung:

(1) Những vấn đề lý luận và thực tiễn (bao gồm một số vấn đề lý luận chung về định hướng chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về định hướng chính trị; Thực tiễn đất nước, đặc trưng thời đại, xu thế quốc tế và những vấn đề đặt ra cho định hướng chính trị của Việt Nam trong những năm tới)

(2) Đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam (Những nội dung cơ bản của việc thực hiện định hướng chính trị với sự phát triển kinh tế; Thành tựu và một số vấn đề đặt ra; Kinh nghiệm của Trung Quốc…)

(3) Đối với đổi mới chính trị ở Việt Nam (Những nội dung cơ bản của định hướng đổi mới chính trị tại Việt Nam; Thực trạng và một số vấn đề đặt ra; Kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc đổi mới chính trị…)

(4) Đối với sự phát triển xã hội của Việt Nam (Những nội dung cơ bản của định hướng phát triển xã hội; Định hướng chính trị trong lĩnh vực xã hội ở Việt Nam từ 1986 đến nay: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra; Kinh nghiệm của Trung quốc về sự phát triển xã hội…)

(5) Đối với sự phát triển văn hóa của Việt Nam (Một số vấn đề lý luận về định hướng chính trị đối với phát triển văn hóa; Định hướng chính trị đối với sự  phát triển văn hóa Việt nam từ 1986 đến nay: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra…)

(6) Đối với đổi mới và nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong việc thực hiện định hướng chính trị tại Việt Nam (cung cấp các thông tin liên quan đến vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng trong việc thực hiện các định hướng chính trị; Thực trạng và một số vấn đề đặt ra cho định hướng chính trị trong lĩnh vực xây dựng Đảng ở Việt Nam; Kinh nghiệm lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc; Kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc lãnh đạo, cầm quyền nhằm thực hiện các định hướng chính trị).

(7) Những quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm giữ vững và phát triển định hướng chính trị của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (tập trung trình bày các quan điểm cơ bản nhằm giữ vững và phát triển định hướng chính trị ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Đưa ra các giải pháp nhằm giữ vững và phát triển định hướng chính trị ở Việt Nam giai đoạn hiện nay và tầm nhìn 2020).

Hy vọng cuốn sách sẽ trở thành tài liệu tham khảo bổ ích đối với độc giả.

Xin trân trọng giới thiệu./.

  •  
     
  •