• Lâm Quang Huyên – Những bài viết về kinh tế (1960-2008)

  Lâm Quang Huyên – Những bài viết về kinh tế (1960-2008)

  Tác giả: Lâm Quang Huyên

  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Việt Nam Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

  Năm xuất bản: 2010

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Với 18 bài, sắp xếp theo thứ tự thời gian từ năm 1960 đến năm 2008, “Lâm Quang Huyên – Những bài viết về kinh tế (1960-2008)” giúp bạn đọc có thêm tư liệu tìm hiểu bức tranh kinh tế - xã hội nhiều chiều trong một phần tư thế kỉ qua. Cuốn sách đi từ các vấn đề lý luận của các nhà tư tưởng lớn như Hồ Chí Minh, V.I. Lênin, Alecxanđrơ Traianôp. Đó là tư tưởng suốt đời đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân, phê phán chủ nghĩa đế quốc, lên án chính sách của thực dân Pháp đối với Việt Nam. Người đọc cũng dễ dàng nhìn thấy ý kiến nhiều chiều và đúc kết thành những bài học, thành quả kinh tế trong lịch sử. Bức tranh ấy là cách thức sử dụng ruộng đất, cách mạng ruộng đất ở Miền Nam Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vai trò của nông nghiệp, nông hộ, kinh tế trang trại và các hình thức hợp tác trong nông nghiệp; về lưu thông tiền tệ, tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội, một số vấn đề kinh tế, xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nguyên; một số vấn đề kinh tế quốc tế.      Thông qua “Kinh nghiệm sử dụng ruộng đất của hợp tác xã Lương Lỗ” ngoài các biện pháp khai hoang, tăng vụ, trồng cây xen kẽ các loại hoa màu… cần tính đến việc tích cực thâm canh tăng năng suất, áp dụng đầy đủ mạnh dạn các biện pháp kĩ thuật liên hoàn. Hay, “Trang trại là xu hướng phát triển tất yếu của nông nghiệp nước ta” tác giả đã khẳng định con đường sản xuất  nông nghiệp từ tự cung tự cấp của nước ta chuyển sang sản xuất hàng hóa là con đường trang trại gia đình.

 • Văn hoá Đông Á trong tiến trình hội nhập

  Văn hoá Đông Á trong tiến trình hội nhập

  Tác giả: Đỗ Tiến Sâm Phạm Duy Đức (đồng chủ biên)

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Trung Quốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

  Năm xuất bản: 2010

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả:  

 • Phát triển văn hoá con người và nguồn nhân lực thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước

  Phát triển văn hoá con người và nguồn nhân lực thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước

  Tác giả: GS.VS. Phạm Minh Hạc

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Con người Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: thudt

  Mô tả: Sách dày 643 trang, khổ 15x22cm, gồm 12 chương, nội dung chủ yếu tập trung trình bày kết quả nghiên cứu của Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà Nước KX – 05.      Chương 1: Một số vấn đề phương pháp về nghiên cứu và phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.

 • Về giá trị và giá trị Châu Á

  Về giá trị và giá trị Châu Á

  Tác giả: PGS.TS. Hồ Sĩ Quý

  Nhà xuất bản: Viện Thông tin Khoa học xã hội Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

  Năm xuất bản: 2005

  Người dịch: admin

 • “Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”

  “Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”

  Tác giả: PGS.TS. Hà Huy Thành

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

  Năm xuất bản: 2006

  Người dịch: admin

  Mô tả: Thể chế kinh tế thị trường là thể chế của lĩnh vực hoạt động kinh tế diễn ra trong hệ thống thị trường. Thể chế với tính cách là khung pháp lý, quy chuẩn quốc gia của mọi hoạt động kinh tế - xã hội, nó giúp cho xã hội hoạt động trong tính hợp pháp, do đó, tiến trình kinh tế diễn ra thích ứng với các tất yếu, các quy luật kinh tế; mặt khác, thể chế giúp xã hội loại bỏ những quá trình, những hoạt động ngoại lệ, không hợp pháp. Cuốn sách tổng hợp những vấn đề lý luận kinh tế và thể chế của thị trường, nghiên cứu sâu về bản chất, chức năng, mối quan hệ giữa thể chế và kinh tế, những kinh nghiệm thể chế kinh tế trên thế giới. “Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” được hình thành trên cơ sở đề tài cấp Nhà nước, mã số KX 01-06, thuộc chương trình khoa học cấp Nhà nước KX 01, được nghiệm thu năm 2005, gồm 378 trang, khổ 14,5x20,5cm. Cuốn sách gồm 4 chương, chương I: Một số vấn đề lý luận về kinh tế thị trường và thể chế kinh tế thị trường; Chương II: Thể chế kinh tế thị trường trên thế giới – Bài học lịch sử; Chương III: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và hệ thống thể chế tương ứng; Chương IV: Quan điểm và giải pháp vĩ mô nhằm hoàn thiện và phát triển thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • “Những vấn đề xã hội học trong công cuộc Đổi mới”

  “Những vấn đề xã hội học trong công cuộc Đổi mới”

  Tác giả: GS.TS. Mai Quỳnh Nam

  Nhà xuất bản: Viện Xã hội học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

  Năm xuất bản: 2006

  Người dịch: thudt

  Mô tả: Sách dày 654 trang, khổ 14,5x20,5cm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2006, gồm 6 phần. Phần I: Cơ cấu kinh tế - xã hội. Phần II: Biến đổi xã hội, công bằng xã hội. Phần III: Phong trào xã hội, chính sách xã hội, quản lý xã hội. Phần IV: Gia đình, dân số. Phần V: Văn hoá, lối sống. Phần VI: Vấn đề phát triển. Cuốn sách tập trung phân tích những biến đổi trong cơ cấu kinh tế - xã hội, chỉ ra vai trò của khu vực nông thôn, đô thị trong cơ cấu xã hội – giai cấp, phân tầng xã hội… không tách rời vấn đề bảo đảm công bằng xã hội. Các phân tích về gia đình, dân số chỉ ra những đặc điểm biến đổi gia đình xã hội nông nghiệp truyền thống sang xã hội công nghiệp hiện đại. Cũng ở công trình này, các phân tích xã hội học văn hoá và lối sống rất được coi trọng. Các vấn đề hệ giá trị được phân tích trong các quan hệ truyền thống, ở các thế hệ, ở sự biến đổi môi trường và các diễn biến trong quá trình toàn cầu hoá. Những biến đổi xã hội với tác động của công cuộc Đổi mới đã mang lại các thành tựu kinh tế - xã hội, đồng thời đặt ra các thách thức đối với phát triển. Để đạt được các thành tựu trong hoạt động tổ chức, quản lý xã hội, cần coi trọng các nghiên cứu và ứng dụng xã hội học.

 •  
   
 •