• Tài phán hiến pháp: Một số vấn đề lý luận cơ bản, kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng cho Việt Nam

  Tài phán hiến pháp: Một số vấn đề lý luận cơ bản, kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng cho Việt Nam

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Như Phát (Chủ biên)

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Nhà nước và Pháp luật

  Năm xuất bản: 2011

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã khẳng định phải “xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong các hoạt động và quyết định của các cơ quan công quyền” và “xây dựng cơ chế phán quyết về những vi phạm hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp”. Như vậy, có thể khẳng định rằng, yêu cầu bảo hiến đã trở thành một yêu cầu cấp bách trong đời sống pháp lý của chúng ta. Trong những năm qua, việc bảo hiến trong cơ chế thực thi quyền lực ở nước ta đã được thực hiện thông qua sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, cơ chế giám sát tối cao của Quốc hội, cơ chế thẩm định, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế thanh tra và giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân. Tuy nhiên, hiệu quả của việc bảo vệ trật tự hiến pháp thông qua các cơ chế này còn rất nhiều hạn chế. Nguyên nhân cơ bản là chưa có sự nhận thức đúng, đầy đủ và nhất quán về các yêu cầu của hiến pháp do thiếu vắng sự giải thích chính thức hiến pháp một cách đầy đủ và thường xuyên.

 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay

  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Như Phát

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Nhà nước và Pháp luật

  Năm xuất bản:

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý quan trọng thể hiện bản chất, tiến bộ của nhà nước và chế độ. Hiến pháp là văn bản tổ chức đời sống chính trị của đất nước, điều chỉnh những quan hệ xã hội rường cột của đất nước, đặt nền tảng cho một quốc gia, là cơ sở của hệ thống pháp luật của nhà nước, quy định những quan hệ xã hội liên quan đến việc tổ chức bộ máy nhà nước. Vì vậy, việc xây dựng hiến pháp và sửa đổi hiến pháp là công việc của quốc gia.

 •  
   
 •