• Đạo đức môi trường ở nước ta – Lý luận và thực tiễn

  Đạo đức môi trường ở nước ta – Lý luận và thực tiễn

  Tác giả: GS.TS. Vũ Dũng

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Từ điển bách khoa Viện Tâm lý học

  Năm xuất bản: 2011

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Khi nói đến đạo đức môi trường trước hết là nói đến những hành vi ứng xử của con người đối với môi trường. Bởi vì, đạo đức của con người phải được thể hiện qua hành vi cụ thể hàng ngày, những suy nghĩ, tình cảm và thái độ mang tính đạo đức của con người phải thể hiện qua các hành vi cụ thể thì chúng ta mới nhận biết và đánh giá được. Suy cho cùng, nghiên cứu đạo đức môi trường là nghiên cứu hành vi ứng xử của con người đối với môi trường. Đạo đức môi trường không chỉ là những hành vi mang tính chuẩn mực đơn thuần, mà nó là hành vi được chủ thể thực hiện một cách tự giác với tinh thần trách nhiệm, những hành vi đó là hành vi vì môi trường tự nhiên. Đã có một thời chúng ta cho rằng con người là trung tâm, là đứng trên tự nhiên. Con người có quyền khai thác, kể cả phá huỷ môi trường tự nhiên để phục vụ lợi ích của mình. Điều này đã dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống con người (bão, lũ lụt, biến đổi khí hậu, bệnh tật...). Ngày nay, chúng ta đã và đang thay đổi mối quan hệ của mình với tự nhiên. Đó là mối quan hệ phải tôn trọng và vì môi trường tự nhiên.

 • “Tâm lý học với văn hoá ứng xử”

  “Tâm lý học với văn hoá ứng xử”

  Tác giả: GS.TS. Đỗ Long

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hoá – Thông tin Viện Tâm lý học

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Bàn về mối quan hệ qua lại giữa tâm lý học và văn hoá học trong đó có văn hoá ứng xử, tác giả không đi sâu phân tích nhiều khía cạnh, mà chỉ giới hạn ở chỗ tìm hiểu và phân tích một số vấn đề như bản năng và văn hoá, quan hệ giữa con người và văn hoá, nhân cách nhìn từ phương diện tâm lý học và văn hoá học, xây dựng môi trường văn hoá, văn hoá ứng xử…

 • “Thanh niên nghiện ma tuý: nhân cách và hoàn cảnh xã hội”

  “Thanh niên nghiện ma tuý: nhân cách và hoàn cảnh xã hội”

  Tác giả: TS. Phan Thị Mai Hương

  Nhà xuất bản: Viện Tâm lý học Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản:

  Người dịch: admin

  Mô tả: Nội dung cuốn sách được trình bày thành hai phần, Phần I: Một số vấn đề lý luận về đặc điểm nhân cách và hoàn cảnh xã hội có ảnh hưởng tới hành vi của con người, trong đó có hành vi nghiện ma tuý. Phần II: Kết quả nghiên cứu thực tiễn về những đặc điểm nhân cách nổi bật và hoàn cảnh xã hội của thanh niên nghiện ma tuý. Việc nghiên cứu những vấn đề này góp phần làm sáng tỏ những nguyên nhân cơ bản dẫn tới hành vi nghiện ma tuý của thanh niên. Và 9 chương: Chương 1: Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề nghiện ma tuý. Chương 2: Một số lý thuyết về đặc điểm nhân cách. Chương 3: Hoàn cảnh xã hội. Chương 4: Mối tương quan giữa nhân cách và hoàn cảnh xã hội. Chương 5: Phương pháp nghiên cứu. Chương 6: Đặc điểm nhân cách của thanh niên nghiện ma tuý. Chương 7: Hoàn cảnh xã hội của thanh niên nghiện ma tuý. Chương 8: Tương quan giữa đặc điểm nhân cách và hoàn cảnh xã hội của thanh niên nghiện ma tuý. Chương 9: Mối quan hệ giữa đặc điểm nhân cách và hoàn cảnh xã hội qua nghiên cứu trường hợp.

 • “Cách thức cha mẹ quan hệ với con và hành vi lệch chuẩn của trẻ”

  “Cách thức cha mẹ quan hệ với con và hành vi lệch chuẩn của trẻ”

  Tác giả: Lưu Song Hà

  Nhà xuất bản: Viện Tâm lý học Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản:

  Người dịch: thuyntm

  Mô tả:  

 •  
   
 •