• Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay

  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Như Phát

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Nhà nước và Pháp luật

  Năm xuất bản:

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý quan trọng thể hiện bản chất, tiến bộ của nhà nước và chế độ. Hiến pháp là văn bản tổ chức đời sống chính trị của đất nước, điều chỉnh những quan hệ xã hội rường cột của đất nước, đặt nền tảng cho một quốc gia, là cơ sở của hệ thống pháp luật của nhà nước, quy định những quan hệ xã hội liên quan đến việc tổ chức bộ máy nhà nước. Vì vậy, việc xây dựng hiến pháp và sửa đổi hiến pháp là công việc của quốc gia.

 • “Pháp luật thương mại dịch vụ Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế”

  “Pháp luật thương mại dịch vụ Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế”

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Như Phát TS. Phan Thảo Nguyên

  Nhà xuất bản: Viện Nhà nước và Pháp luật Nhà xuất bản Bưu Điện

  Năm xuất bản:

  Người dịch: admin

  Mô tả: Sách dày 268 trang, khổ 14,5x20,5cm, gồm 3 chương. Chương I: Những vấn đề lý luận về thương mại dịch vụ và pháp luật thương mại dịch vụ. Tác giả đề cập đến khái niệm về thương mại dịch vụ, pháp luật về thương mại dịch vụ và yêu cầu của hội nhập quốc tế đối với thương mại dịch vụ và pháp luật thương mại dịch vụ. Chương II: Thực trạng pháp luật thương mại dịch vụ ở Việt Nam. Đó là những vấn đề liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ và hình thức pháp lý của quan hệ cung ứng dịch vụ ở Việt Nam. Việc xác lập hợp đồng cung ứng dịch vụ, pháp luật  dân sự và thương mại đều có các quy định về đề nghị giao kết hợp đồng nhằm tiến tới việc ký kết hay xác lập hợp đồng. Chương III: Hoàn thiện pháp luật thương mại dịch vụ ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là những nghiên cứu của tác giả về yêu cầu đặt ra trong việc hoàn thiện pháp luật về thương mại dịch vụ. Quá trình đó phải căn cứ vào những đặc điểm của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, phải bảo đảm sự tương thích của pháp luật với các chuẩn mực về pháp lý, các quy định và tập quán thương mại quốc tế, bảo đảm tính thống nhất, tính minh bạch.

 • “Phân tích và luận giải các quy định của Luật Cạnh tranh về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh”

  “Phân tích và luận giải các quy định của Luật Cạnh tranh về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh”

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Như Phát Ths. Nguyễn Ngọc Sơn

  Nhà xuất bản: Viện Nhà nước và Pháp luật Nhà Xuất bản Tư pháp

  Năm xuất bản:

  Người dịch: admin

  Mô tả: Sách dày 326 trang, khổ 14,5x20,5cm; gồm 5 phần. Phần I: Khái niệm hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh. Phần II: Các quy định về xác định thị trường liên quan, xác định vị trí thống trị, vị trí độc quyền của doanh nghiệp. Phần III: Các quy định về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để hạn chế cạnh tranh. Phần IV: Các quy định về hành vi lạm dụng vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh. Phần V: Phương hướng đổi mới và hoàn thiện pháp luật cạnh tranh trong thời gian tới.

 • “Tài phán hiến pháp và vấn đề xây dựng mô hình tài phán hiến pháp tại Việt Nam”

  “Tài phán hiến pháp và vấn đề xây dựng mô hình tài phán hiến pháp tại Việt Nam”

  Tác giả: GS.TSKH. Đào Trí Úc PGS.TS. Nguyễn Như Phát

  Nhà xuất bản: Viện Nhà nước và Pháp luật NXB Công an nhân dân

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: thudt

  Mô tả: Sách dày 271 trang, khổ 14.5x20.5cm, do GS.TSKH. Đào Trí Úc và PGS.TS. Nguyễn Như Phát đồng chủ biên; gồm ba phần. Phần I: Những vấn đề chung về tài phán hiến pháp với những nghiên cứu về tài phán hiến pháp và xây dựng tài phán hiến pháp ở Việt Nam hiện nay, tài phán hiến pháp giữa luật và chính trị, thẩm quyền của các cơ quan tài phán hiến pháp, trình tự và thủ tục theo tài phán hiến pháp. Phần II: Kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng và thực thi nền tài phán hiến pháp. Tác giả tập trung phân tích các mô hình cơ quan bảo hiến của các nước trên thế giới, mô hình tài phán Hiến pháp của các nước trên thế giới và những gợi ý ban đầu cho Việt Nam. Đồng thời tác giả cũng nêu lên mô hình tài phán ở CHLB Đức, chế độ bảo hiến ở các nước SNG, tài phán hiến pháp ở Hoa Kỳ và Châu Âu lục địa, tài phán Hiến pháp ở các nước Đông Nam Á.

 •  
   
 •