• Một số vấn đề cơ bản về triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Một số vấn đề cơ bản về triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tác giả: PGS.TS.Thành Duy (tức PGS.TS. Nguyễn Văn Truy)

  Nhà xuất bản: Viện Khoa học xã hội Việt Nam Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2010

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Trong bối cảnh thế giới đã bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, xuất hiện nhiều quan điểm khác nhau về con đường phát triển, đây là vấn đề cần phải nghiên cứu, tìm tòi, vận dụng sáng tạo và đồng thời phải phát triển cho phù hợp với tình hình mới, tránh những quan niệm giáo điều, máy móc để phát huy những tinh hoa văn hoá truyền thống và văn hoá nhân loại, thấm nhuần tính dân tộc và hiện đại, nhất là vấn đề giữ vững nguyên tắc độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Việt Nam đã có những bài học thực tế sinh động, đặc biệt là những bài học trong quá trình Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào sự nghiệp cách mạng nước ta. Có thể nói, thành công của sự nghiệp cách mạng Việt Nam thời gian qua có sự cống hiến to lớn mang tính quyết định của tư tưởng Hồ Chí Minh, Người không chỉ vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, mà còn phát triển, bổ sung và làm phong phú thêm nhiều nguyên lý từ chủ nghĩa Mác – Lênin trong bối cảnh cách mạng Việt Nam.

 •  
   
 •