• Cộng đồng và đội ngũ trí thức người Việt Nam ở một số nước Đông Âu những năm đầu thế kỷ XXI

  Cộng đồng và đội ngũ trí thức người Việt Nam ở một số nước Đông Âu những năm đầu thế kỷ XXI

  Tác giả: TS. Nguyễn An Hà (chủ biên)

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Nghiên cứu Châu Âu

  Năm xuất bản: 2011

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: “Cộng đồng và đội ngũ trí thức người Việt Nam ở một số nước Đông Âu những năm đầu thế kỷ XXI” là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách nhằm tạo điều kiện sinh sống, hoạt động cũng như phát huy hết vị trí vai trò của cộng đồng người Việt ở nước ngoài trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nội dung gồm ba phần: khái quát thực trạng, những nhân tố tác động và quan điểm chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với cộng đồng người Việt và đội ngũ trí thức người Việt ở một số nước Đông Âu những năm đầu thế kỷ XXI.       Phần 1: Quá trình hình thành và phát triển cộng đồng và đội ngũ trí thức Việt Nam ở một số nước Đông Âu. Gồm hai chương: trình bày tổng quan về quá trình hình thành và phát triển cộng đồng người Việt Nam nói chung và trí thức người Việt Nam nói riêng tại các nước Đông Âu. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của họ về các khía cạnh pháp lý, ngành nghề, môi trường sống và làm việc, quá trình hòa nhập với xã hội nước sở tại. Nêu lên đặc điểm, vai trò cũng như đóng góp của họ trong việc xây dựng đất nước và phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước Đông Âu trong bối cảnh mới.        Phần 2: Bối cảnh và những yếu tố tác động tới cộng đồng và đội ngũ trí thức Việt Nam ở một số nước Đông Âu những năm đầu thế kỷ XXI. Phần này gồm ba chương: trình bày bối cảnh quốc tế và khu vực, những thay đổi trong chính sách chung của Liên minh Châu Âu trong lĩnh vực nhập cư và những điều chỉnh chính sách của các nước Đông Âu trong quá trình gia nhập Liên mình Châu Âu, những biến động trong phát triển kinh tế xã hội của các nước Đông Âu và quan hệ hợp tác với Việt Nam cũng như những tác động tới cộng đồng người Việt nói chung và cộng đồng tri thức Việt Nam nói riêng ở các nước này trong những năm đầu thế kỷ XXI.

 •  
   
 •