• Định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020

  Định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020

  Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Đức (chủ biên)

  Năm xuất bản: 2013

  Người dịch: Phạm Vĩnh Hà

  Mô tả: Định hướng chính trị đối với sự phát triển đất nước luôn là vấn đề quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào. Đối với Việt Nam, định hướng chính trị cho sự phát triển đất nước là toàn bộ những chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là đảng cầm quyền. Trong bối cảnh hiện nay, định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam luôn gắn liền với định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới hiện thực hóa từng bước vững chắc mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

 •  
   
 •