Quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường ở vùng tây nguyên hiện nay

12/10/2022

Trần Thị Thanh Thủy ; Trương Thị Hạnh ; TS. Nguyễn Duy Thụy ;

Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên. Số 2 - 2022 ;

Hiện nay, các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên được Nhà nước giao/cho thuê diện tích đất, rừng tương đối lớn để bảo vệ nguồn đất, rừng và phát triển sản xuất kinh doanh nhằm đem lại sự phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng nói riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên, quản lý, sử dụng đất, rừng tại các công ty nông, lâm nghiệp ở Tây Nguyên đang gặp nhiều vấn đề như tình trạng mất đất, mất rừng; lấn chiếm, tranh chấp đất đai, hợp đồng giao khoán, sử dụng đất sai mục đích; làm nhà trên đất nông, lâm nghiệp. Để giải quyết tình trạng này cần có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể quản lý, sử dụng đất từ Trung ương đến địa phương

  •  
     
  •