Biến động dân tộc/tộc người, dân cư và đặc điểm dân số ở Tây Nguyên

12/10/2022

Trương Minh Dục ;

Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên. Số 2 - 2022 ;

Sau giải phóng (1975), quá trình di dân diễn ra hết sức mạnh mẽ ở Tây Nguyên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau, làm cho thành phần dân tộc/tộc người, dân cư biến đổi phức tạp. Sự tăng dân số tự nhiên và cơ học đã làm số lượng, cơ cấu dân tộc, dân cư và chất lượng dân số biến đổi nhanh chóng. Đặc điểm này cần phải được cân nhắc kĩ lưỡng trong quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước nói chung và vùng Tây Nguyên nói riêng

  •  
     
  •