Những yếu tố sản xuất ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh cà phê, hồ tiếu xuất khẩu ở các tỉnh Tây Nguyên

12/10/2022

Nguyễn Hữu Tuấn ; TS. Lê Thị Thanh Huyền ;

Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên. Số 2 - 2022 ;

Cà phê, hồ tiêu là cây trồng có ưu thế tuyệt đối, được xác định là những sản phẩm xuất khẩu chủ lực ở các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian qua. Hiện nay, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng được mở rộng, xuất khẩu hàng hóa lĩnh vực nông nghiệp ngày càng gia tăng cả về số lượng và giá trị, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cà phê, hồ tiêu của các địa phương trong vùng trên thị trường quốc tế. Bài viết phân tích nhóm yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh cà phê, hồ tiêu xuất khẩu; từ đó kiến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh của các mặt hàng nông sản xuất khẩu ở các tỉnh Tây Nguyên.

  •  
     
  •