Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 3 (23) 2016

29/12/2016
Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 3 (23) 2016

Danh mục:

Trần Thị Thu Hương

Một số vấn đề đặt ra đối với công tác nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử ban, ngành, địa phương ở khu vực Tây Nguyên.

Bùi Trung Hưng

Góp phần bảo tồn và phát huy giá trị thế giới quan trong luật tục của các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Lâm Đồng

Trần Xuân Hải

Một số giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Đắk Nông hiện nay.

Bùi Ngọc Quang

Người Brâu ở Việt Nam và những vấn đề bảo tồn văn hóa tộc người trong giai đoạn hiện nay

Lý Tùng Hiếu

Văn hóa Mnông trong quá trình biến đổi

Đoàn Thị Tâm

Văn hóa Ê-đê qua lớp từ chỉ nghề nghiệp

Nguyễn Hồng Anh

Tri thức địa phương về khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên rừng của người Thái ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Nguyễn Đăng Hiệp Phố - Lê Quang Đạt

Tác động của chính sách đối với văn hóa và sinh kế cộng đồng người Mạ ở Tây Nguyên hiện nay

Cao Thị Lan Anh

Tác động của phong tục, tập quán đến tình trạng đói nghéo ở người Mnông, xã Đắk Phơi, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

 

Tác giả: Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên

Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 3 (23) 2016.

  •  
     
  •