Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 4 (24) 2016

03/03/2017
Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 4 (24) 2016

Ngô Văn Lệ

Văn hóa các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên và tác động của nó đến quan hệ tộc người và khối đại đoàn kết dân tộc trong phát triển bền vững Tây Nguyên

Bùi Quang Bình

Tác động từ biến động dân số đến nghèo đói ở Việt Nam (trường hợp của miền Trung – Tây Nguyên)

Bùi Minh Đạo

Một số giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên và vấn đề bảo tồn phát huy hiện nay

Nguyễn Thị Kim Vân

Kinh tế và văn hóa truyền thống người Việt trên vùng đất An Khê (Gia Lai)

Thái Thị Kim Phụng

Nguyễn Ngọc Hùng

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ nay đến năm 2020

Đặng Minh Tâm

Bước đầu tìm hiểu ý nghĩa của tên riêng người Ê-đê

Lê Thị Tình

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Gia Lai

Nguyễn Thị Lạng

Một số biến đổi phong tục hôn nhân của người Ê-đê tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

  •  
     
  •