Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 1 (29) 2018

17/08/2018
Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 1 (29) 2018

Bùi Quang Tuấn -

Hà Huy Ngọc

 

· Tiềm năng cho đổi mới sáng tạo ở vùng Tây Nguyên từ góc độ phát triển doanh nghiệp

Bùi Trung Hưng

· Địa kinh tế Tây Nguyên -  tác động đến phát triển bền vững kinh tế vùng

Phan Ngọc Sơn

· Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò tri thức khoa học và giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại học ở thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

Trương Minh Dục

· Phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới: Kết quả và kinh nghiệm

Trung Thị Thu Thủy -

Trượng Tính

· Vài nét về văn hóa ẩm thực của người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận

Phạm Thị Xuân Nga

· Câu quan hệ so sánh trong sử thi Đăm Săn trên bình diện kết học

Nguyễn Thị Tuyền -

Bùi Ngọc Tân

· Một số nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự của cộng hòa Pháp

Đổng Thành Danh

 

· Mô hình trao đổi truyền thống với miền xuôi của Tây Nguyên trong thời kỳ vương quốc Champa cổ

 

  •  
     
  •