Tập huấn nâng cao nghiệp vụ hành chính

21/11/2008
Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 9 năm 2007, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn về công tác hành chính, văn phòng, nhằm nâng cao nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ.

Tới dự lớp tập huấn gồm: Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo các Ban chức năng, trưởng phó phòng của Văn phòng, trưởng phòng hành chính các đơn vị trực thuộc và cán bộ, chuyên viên, công chức, viên chức các ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể làm công tác hành chính, văn phòng.

Công tác quản lí hành chính, văn phòng là lĩnh vực công tác vô cùng quan trọng trong hoạt động điều hành của mỗi cơ quan, đơn vị. Tổ chức và thực hiện tốt công tác này sẽ có tác dụng quyết định tới việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị đó. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã uỷ quyền cho Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hành chính, văn phòng của Viện.

Lớp học được nghe các chuyên đề: Quản trị văn phòng (PGS.TS. Vũ Thị Phụng, khoa Văn thư – Lưu trữ và Quản trị văn phòng, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học quốc gia Hà Nội); Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng và công tác văn thư, lưu trữ (ThS. Lê Văn Năng, Giám đốc Trung tâm tin học, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước); Công tác văn thư, lưu trữ và các quy định hiện hành; Giới thiệu về ISO và việc áp dụng ISO trong công tác quản lí hành chính – văn thư, lưu trữ ở Viện Khoa học xã hội Việt Nam (ThS. Nguyễn Thị Tâm, Phó cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước).    

                                                            

                                         Nguyễn Thu Hà

Tác giá: hapv

  •  
     
  •