Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên với công tác xây dựng đảng

01/06/2020

1. Kết quả xây dựng Đảng tại chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên hiện có 26 công chức, viên chức và người lao động, trong đó hạt nhân lãnh đạo là Chi bộ có 9 đồng chí đảng viên, sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ ở 2 phòng chức năng và 3 trung tâm chuyên môn.

Ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng chi bộ Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên xác định, cần chú trọng cả xây dựng đảng trên nhiều phương diện, cụ thể.

- Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Chi bộ luôn coi trọng vấn đề lập trường tư tưởng chính trị, bảo vệ đảng, bảo vệ các nguyên tắc của Đảng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị chuyên môn vừa đảm bảo tính đảng và tính khoa học, nghiên cứu góp phần tư vấn chính sách cho đất nước và địa phương các tỉnh vùng Tây Nguyên. Chi bộ chủ trương và cụ thể hóa sự lãnh đạo chỉ đạo bằng các nghị quyết chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị chuyên môn và điều kiện của Viện. Chi bộ đặc biệt chú ý đến hoạt động nói và viết của cán bộ nghiên cứu trong trình bày, đăng tải các kết quả nghiên cứu, đảm bảo tính tư tưởng, định hướng chính trị đi liền với tính khách quan khoa học.

Tại các buổi sinh hoạt định kỳ, chi bộ thường triển khai đến các đảng viên về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chi ủy luôn quan tâm chỉ đạo việc nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên. Chi bộ chú trọng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là việc quán triệt ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; ý thức tổ chức kỷ luật, văn hóa công sở, văn hóa phát ngôn.

Vấn đề đoàn kết, thống nhất trong nội bộ tổ chức đảng được chú trọng, các đảng viên nêu cao ý thức trong xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong nội bộ tổ chức đảng. Tuy nhiên, cũng có thời điểm diễn ra hiện tượng đơn thư khiếu kiện nên ít nhiều ảnh hưởng đến tính đoàn kết trong chi bộ.

- Xây dựng tổ chức Đảng và quản lý đảng viên

Chi ủy chi bộ luôn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù cấp ủy có nhiều sự biến động, tuy nhiên công tác xây dựng và kiện tòa cấp ủy luôn được chú trọng, kết quả từ đầu năm 2019 đến nay cấp ủy được kiện toàn gồm 03 đồng chí.

Chi ủy chi bộ luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh đảng, sinh hoạt chi bộ. Chi bộ luôn bảo đảm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, tuân thủ Điều lệ Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phát huy tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh của người đứng đầu chi bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. Trong nhiệm kỳ qua.

Song song với công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ chi bộ thì sinh hoạt chuyên đề cũng được chú trọng. Hàng năm Chi bộ đều xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, gắn với những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Chỉ tính riêng năm 2019, Chi bộ tổ chức 04 buổi sinh hoạt chuyên đề, trong đó nội dung chủ yếu là về công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về văn hóa, tác phong làm việc, về kỷ cương kỷ luật lao động trong cơ quan.

Chi bộ cũng chú trọng công tác phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã cử 08 quần chúng ưu tú đi tham gia lớp nhận thức về đảng. Các quần chúng ưu tú sau khi đi học về, Chi bộ luôn phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ để các quần chúng ưu tú phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong toàn nhiệm kỳ có 04 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, qua đó góp phần vào công tác phát triển Chi bộ cả về số lượng đảng viên, cả về nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Chi bộ. 02 đồng chí được cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị; 01 đồng chí đi học lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị, cử 06 đồng chí đi học lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính (hiện 02 đồng chí đã hoàn thành).

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Trong cả nhiệm kỳ và trong từng năm, Cấp ủy Chi bộ đã xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra giám sát; phân công nhiệm vụ cho đồng chíPhó Bí thư Chi bộ, phụ trách, theo dõi công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của Chi bộ.

Căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên của cả nhiệm kỳ và từng năm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi bộ đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 11 đảng viên trong Chi bộ theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Kết quả, có 10 đảng viên thực hiện tốt các yêu cầu kiểm tra, giám sát, không có đảng viên nào vi phạm các quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tuy nhiên, chi bộ cũng nhận thấy, công tác xây dựng chi bộ cũng còn có hạn chế nhất định, đó là: Công tác chính trị tư tưởng mới dừng lại ở việc thông báo nội dung cơ bản các nghị quyết, kết luận, thông báo, kế hoạch do cấp trên ban hành; chưa có điều kiện để mời báo cáo viên chuyên đề; số lượng đảng viên được kết nạp mới chỉ dừng lại ở mức đạt chỉ tiêu đề ra.

2. Định hướng, giải pháp xây dựng chi bộ Viện trong sạch, vững mạnh

Gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của Viện, xây dựng và phát triển chi bộ trong sạch vững mạnh, chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên xác định tiếp tục thực hiện tốt các nội dung phương hướng, giải pháp sau:

1. Các chương trình, mục tiêu, kế hoạch hành động luôn phải xuất phát từ chức năng nhiệm vụ của cơ quan, trên cơ sở vận dụng chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vì mục tiêu lợi ích chung.

2. Thực hiện các chuyên đề hoặc lồng ghép tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên đường lối chính sách, chủ trưởng, quan điểm chỉ đạo, những nghị quyết, chỉ thị của đảng và chính quyền cấp trên.

3. Phát huy vai trò của chi ủy, của người đứng đầu chi bộ và cơ quan nhưng phát huy dân chủ, tính tự giác của mỗi đang viên; Các công việc quan trọng của cơ quan phải được bàn bạc trong chi ủy, trong lãnh đạo Viện, thống nhất ý chí và hành động; Thể chế hóa công tác lãnh đạo quản lý, đảm bảo các quan hệ bằng các quy chế phối hợp, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan và của Công đoàn.

4. Chú trọng công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, trong đó: Giới thiệu nhân tố bồi dưỡng kết nạp xứng đáng, làm tốt công tác thẩm tra lý lịch; chú trọng tinh thần, thái độ và ý thức trách nhiệm, với năng lực cống hiến của mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác đánh giá cán bộ đảng viên. Lấy tiêu chí tính đảng, tính chiến đấu, lòng nhiệt huyết của người đảng viên làm trọng. Đi vào thực chất, không hình thức, chiểu theo điều lệ đảng và pháp luật của nhà nước và hiệu quả công việc để đánh giá đảng viên.

Chú trọng thực chất, và đổi mới sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ. Tăng cường các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng tổ chức đảng có sự tham gia của quần chúng. Phát huy trách nhiệm của bí thư chi bộ. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong chi bộ.

5. Thực hiện khối đoàn kết trong cơ quan trên cơ sở kết hợp hài hòa lợi ích của thiểu số và đa số, mục tiêu của lãnh đạo và ý chí của tập thể; Bảo đảm hài hòa lợi ích trong phân phối nguồn lực, cơ hội đối với cán bộ viên chức và người lao động trong học tập, hội thảo, nghiên cứu đề tài.

6. Chú ý bảo đảm các chuẩn mực trong công việc và quan hệ, xây dựng và duy trì văn hóa công sở, ý thức tổ chức kỷ luật trong cơ quan; xây dựng tác phong của người nghiên cứu khoa học vừa coi trọng nguyên tắc, vừa hài hòa lý trí và tình cảm. Thực hiện nêu gương, trong đó người đứng đầu chi bộ, lãnh đạo Viện, đứng đầu các tổ chức đoàn thể, phòng, trung tâm phải nói đi đôi với làm, làm tốt công tác phân cấp, phân quyền.

7. Thực hiện mối quan hệ tốt với Đảng bộ, chính quyền nơi đơn vị cư trú; tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác của Chính quyền và Nhân dân nơi cư trú và địa bàn công tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Viện. Đảm bảo an toàn, an ninh cơ quan và quan hệ của cơ quan với các đơn vị, cá nhân xung quanh địa bàn cơ quan, tránh các mâu thuẫn trong quan hệ với nhân dân; Chi bộ chú trọng xây dựng văn hóa giao tiếp của người làm nghiên cứu khoa học, tạo dựng hình ảnh đẹp trí tuệ, thân thiện và nhân văn của người cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội ở vùng Tây Nguyên./.

  •  
     
  •