Thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính, giảng viên chính năm 2020

01/10/2020
Thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính, giảng viên chính năm 2020

Ngày 30/9/2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành công văn số 1559/KHXH-TCCB về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính, giảng viên chính năm 2020; yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm rà soát lại danh sách viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo đúng quy định tại Mục IV đối với thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Chuyên viên chính và mục V đối với thi thặng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính theo Kế hoạch số 4991/KH-BNV ngày 23/9/2020 của Bộ Nội vụ.

Viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định tại khoản 2, mục VI, Kế hoạch số 4991/KH-BNV ngày 23/9/2020 của Bộ Nội vụ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch Viện Hàn lâm và Thủ trưởng đơn vị về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký dự thi

  •  
     
  •